Carinski propisi

CARINSKI PROPISI


PRIVREMENI UNOS I IZNOS PREDMETA

Domaći i strani državljani koji dolaze na privremeni boravak u Srbiju mogu privremeno da unesu predmete koji su im potrebni za vreme tog boravka. Predmeti se upisuju u obrazac br. 7 – “Spisak stvari koje putnik privremeno unosi”. Spisak overava carinik, a u putnu ispravu putnika se upisuje oznaka PUR (privremeno uneo robu). Privremeno uneta roba mora se vratiti u inostranstvo prilikom prvog izlaska iz zemlje i tada se poništava oznaka PUR.

Domaći i strani državljani s prebivalištem u našoj zemlji mogu pri odlasku u inostranstvo, pored predmeta ličnog prtljaga, privremeno da iznesu predmete koji su im potrebni za vreme boravka u inostranstvu. Ovi predmeti prijavljuju se cariniku pismeno, popunjavanjem obrasca br. 5 – “Spisak stvari koje putnik privremeno iznosi”.

UNOS I IZNOS DINARA I STRANOG NOVCA

Slobodno je unošenje u Srbiju efektivnog stranog novca, platnih kartica i čekova koji glase na stranu valutu. Slobodno je iznošenje iz zemlje platnih kartica i hartija od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima.

Strani državljani i domaći državljani koji žive i rade u inostranstvu mogu uneti neograničenu sumu deviza, a mogu izneti sumu do 10.000 EUR. Iznos deviza koji unose prijavljuju cariniku radi dobijanja potvrde na osnovu koje ih mogu vratiti prilikom prvog izlaska iz zemlje. Mogu izneti devize koje su podigli sa svog deviznog računa u Srbiji, uz potvrdu banke. Dinare mogu unositi i iznositi do iznosa u protivvrednosti 10.000 EUR, a veća suma može se uneti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke. Ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnički čekovi, suma ne može biti veća od 10.000 EUR. Strani državljani koji žive i rade u Srbiji duže od jedne godine mogu izneti do 10.000 EUR ili putničke čekove do te sume.

Domaći državljani koji žive i rade u zemlji mogu uneti neograničenu sumu deviza, a mogu izneti sumu do 10.000 EUR ili putničke čekove do tog iznosa. Dinari se mogu izneti i uneti do iznosa dinarske protivvrednosti 10.000 EUR. Veća suma od 10.000  EVRA dinarske protivvrednosti može se uneti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke. Ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnički čekovi suma ne može biti veća od 10.000 EUR.

LIČNI PRTLJAG

Lični prtljag domaćih i stranih putnika je oslobođen plaćanja carine, bez obzira na to da li ga putnik nosi sobom ili ga je dao na prevoz vozaru, kao i to da li dolazi istim prevoznim sredstvima kao i putnik ili drugim prevoznim sredstvom.

Obim ličnog prtljaga procenjuje se u svakom konkretnom slučaju, zavisno od godišnjeg doba, zanimanja putnika, svrhe, trajanja putovanja i slično. Prema opšte usvojenoj carinskoj praksi, lični prtljag su predmeti odevanja, lične higijene, ishrane, razna tehnička roba, sportski rekviziti koji su potrebni za to putovanje, lek i slično.

Kao predmet ličnog prtljaga u Srbiju može da se unese: 1 parfem, 1 toaletna voda, 1 litar žestokog alkoholnog pića, duvanske prerađevine u količini od 200 cigareta ili 50 cigara ili 250 gr duvana ili ukupno 250 gr od svih ovih proizvoda, kao i lekovi u količini za potrebnu terapiju (za lek nije potrebno podnositi lekarski recept).

Domaći putnici, pored predmeta ličnog prtljaga, oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete koje unose iz inostranstva, ako nisu namenjeni preprodaji, do ukupne vrednosti od 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Fizička lica ne mogu uvoziti predmete namenjene preprodaji, tj. robu trgovačkog karaktera.

POŠTANSKE POŠILJKE

Srpski i strani državljani oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete koje prime od fizičkih lica iz inostranstva u poštanskim pošiljkama do ukupne vrednosti od 20 EUR, u dinarskoj protivvrednosti. Vrednost predmeta primljenih iz inostranstva povećava se za iznos stvarno plaćenih troškova prevoza, odnosno poštarine.

ZABRANE I OGRANIČENjA

Fizička lica ne mogu uvoziti i izvoziti robu trgovačkog karaktera, oružje i municiju.

Predmeti umetničke i kulturne vrednosti mogu se iznositi iz Srbije samo uz dozvolu Ministarstva kulture.

Lovačko oružje i municija (u odgovarajućoj količini) mogu se privremeno uneti u Srbiju samo kada se dolazi u organizovani lov u organizaciji ovlašćenih organizacija. Ulovljena divljač i lovački trofeji mogu se izneti iz Srbije samo ako je za tu robu izdata propratnica (za divljač), odnosno trofejni list (za trofej).

Prilikom uvoza životinja potrebno je dostaviti dokaz o zdravstvenoj ispravnosti životinje i na graničnom prelazu pribaviti dokument od nadležne granične inspekcijske službe.

 

Kontakt:
INFO
Ministarstvo finansija – Uprava carina
Bul. Zorana Đinđića 155
11070 Novi Beograd
tel.+381 (0)11 2015-800
www.carina.rs

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Nemanjina 22–26
11000 Beograd
tel.+381 (0)11 260-7960
www.minpolj.gov.rs

- Granična veterinarska inspekcija, tel. 011/2602-774
- Granična fitosanitarna inspekcija, tel. 011/2120-462