MAPE NASELJA

IDVOR

U Idvoru živi 955 stanovnika (RZS, 2011)